Sprawozdanie finansowe – kto składa, jak i dlaczego

Przedsiębiorstwo, które prowadzi pełną rachunkowość musi sporządzać sprawozdanie finansowe. Taki obowiązek nakłada w art. 45 ustawa o rachunkowości. Sprawozdanie ma być sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Do najważniejszych elementów sprawozdania finansowego należą:
Bilans
rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa, która obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jeśli jednostki podlegają badaniu finansowemu, które musi mieć miejsce co roku, to sprawozdanie musi dodatkowo zwierać: zestawienie zmian w kapitale własnym, w przypadku funduszy inwestycyjnych ma być to zestawienie zmian w aktywach netto, a także rachunek przepływów pieniężnych. Ponadto przepisy mogą dodatkowo wymagać sprawozdania z działalności jednostki.

Sprawozdanie finansowe – co to takiego?
Czym jest sprawozdanie finansowe? Najogólniej mówiąc, jest to zestawienie wyników działalności jednostki i jego sytuacji finansowej. Sporządza się je w celu dostarczenia informacji o sytuacji finansowej, finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych. Te dane są często podstawą do podejmowania decyzji o znaczeniu gospodarczym nie tylko przez samą jednostkę, ale też przez szeroki krąg odbiorców sprawozdania finansowego.

Oprócz właściwej i rzetelnej zawartości sprawozdanie finansowe powinno być poprawne pod względem formalnym. W Polsce musi być sporządzone w języku polskim i w polskiej walucie. Oprócz tego sprawozdanie musi zawierać:
– w nagłówku pełna nazwa i adres jednostki
– moment lub okres, którego dotyczą dane
– data sporządzenia sprawozdania
– podpisanie sprawozdania przez osoby odpowiedzialne za rzetelne i prawidłowe jego sporządzenie.

Sprawozdanie powinno też zawierać tablice statystyczne, zawierające zestawienie liczbowe związane z określonym zagadnieniem. Dane liczbowe można zaokrąglić do tysiąca złotych, pod warunkiem, że nie zmieni to w sprawozdaniu wizerunku jednostki. Aby sprawozdawczość miała jednolitą formę, Główny Urząd Statystyczny wydaje instrukcje i wzory sprawozdawcze obowiązujące jednostki gospodarcze, w których określa:
jednostki, które są zobowiązane do składania sprawozdań,
jednostki, które mają uprawnienia do ich otrzymywania,
terminy i tematykę sprawozdań
zasady wypełniania sprawozdań.

Roczne sprawozdanie, które jest obowiązkowe, powinno zawierać przekrój rozwoju działalności jednostki i jej sytuacji oraz pokazywać, jak będzie wyglądał jej rozwój w przyszłości. Aby jednak można było wyciągnąć prawidłowe wnioski po analizie przedstawionych danych, sprawozdanie musi spełniać wyznaczone standardy jakościowe, tak, aby informacje były zgodne z rzeczywistością. Do podstawowych standardów należą:
– wiarygodność (rzetelność),
– zrozumiałość dla użytkowników
– kompletność,
– porównywalność
– sprawdzalność,
– terminowość,
– ciągłość.

Sprawozdanie finansowe najczęściej w swojej treści przedstawia: wynik finansowy ze sprzedaży, wynik finansowy z działalności operacyjnej, wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto, wynik finansowy brutto, wynik finansowy netto.


Comments are closed.