Jak ocenić stan przedsiębiorstwa

Nie od dziś wiadomo, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dziś sporej wiedzy, szybkości reakcji na zapotrzebowania rynku, a także bardzo dokładnej, stałej analizy stanu firmy. Oceniając kondycję finansową przedsiębiorstwa można nie tylko poznać jej aktualną sytuację majątkową, ale też dowiedzieć się, jakie są jej potencjalne możliwości rozwoju oraz jakie mogą być zagrożenia. Jeśli przedsiębiorca nie będzie miał takiej wiedzy to może to zagrozić nie tylko podjęciem złych lub spóźnionych decyzji, ale też może sprowadzić firmę do złej kondycji, a nawet do jej upadku.

Zwykle kondycję finansową firmy ocenia się w oparciu o różne kryteria. Wśród nich można wymienić:
– rentowność działalności
płynność finansowa
– ryzyko działania
– niezależność finansowa.

Oprócz tego pod uwagę bierze się szereg czynników, które wpływają na kondycję finansową firmy. Można je podzielić na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne dzielimy na:

– ilościowe – wartość majątku stałego, zdolność kapitału do generowania zysku, płynność finansowa;
– jakościowe – jakość produkcji/wykonywanych usług, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i kultura organizacji, stopień zależności/wsparcia finansowego od budżetu państwowego.

Natomiast do czynników zewnętrznych zalicza się czynniki:
– makrootoczenia – strefa ekonomiczna w jakiej położone jest przedsiębiorstwo, sytuacja demograficzna, warunki naturalne, stosunki międzynarodowe;
– mikrootoczenia – charakter konkurencji, kondycja odbiorców i dostawców.

Metody analizy kondycji firmy
Do analizy stanu finansowego przedsiębiorstwa używa się różnorodnych narzędzi. Wykorzystując różne czynniki i kryteria, stworzono wiele metod oceny stanu finansowego przedsiębiorstwa. Wśród nich do najpopularniejszych należy :
metoda przyczynowa
analiza wskaźnikowa
metoda ogólna
analiza rentowności
analiza płynności finansowej

Metoda przyczynowa ma za zadanie wychwycenie związków przyczynowo – skutkowych oraz innych relacji, które zachodzą między badanymi kategoriami finansowymi. W efekcie ustala się czynnik, który wpływa na badaną kategorię.

Analiza wskaźnikowa polega na wyszukiwaniu, a następnie ocenie relacji, które zachodzą pomiędzy różnymi wielkościami finansowym. Jednak metoda ta ma pewne ograniczenia i jej wyniki muszą być odpowiednio wyważone i uzupełnione innymi narzędziami analitycznymi.

Metoda ogólna pozwala zbadać spółkę w trzech wymiarach: w czasie, w przestrzeni i ze wzoru, a otrzymane w ten sposób rozwiązania przedstawiają zmiany w firmie w ujęciu dynamicznym.

Analizy rentowności ma za zadanie pokazać, czy firma zdolna jest do generowania zysków teraz i w przyszłości.

Analiza płynności finansowej wskazuje, jakie są związki składników tak zwanego majątku obrotowego ze zobowiązaniami o charakterze wymagalnym (krótkoterminowymi). Obliczane w tym celu wskaźniki pozwalają na sformułowanie opinii nie tylko o stopniu wypłacalności przedsiębiorstwa, ale również o jego zdolności do terminowego regulowania aktualnych zobowiązań finansowych.

Źródło: hosting stron


Comments are closed.